top of page

חדשות ועידכונים

אזרחי ארה"ב

החוק האמריקאי קובע כי אזרחי ארה"ב ידווחו על הכנסותיהם (מכל מקור בעולם) על בסיס שנתי לרשויות המס בארה"ב.

אזרחים אלו ישלמו מס בארה"ב על הכנסתם – ככל שהכנסה זו אינה נהנית מפטורים וקיזוזים מול מיסים במדינת התושבות בהתאם לאמנות עליהם חתמה ממשלת ארה"ב. על כן, אזרחי ארה"ב המתגוררים והפועלים בישראל כפופים לחוקי המס של שתי המדינות, ועליהם לדווח על הכנסתם הן בארה"ב והן בישראל.

מניעת כפל מס

בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב, לישראל קדימות במיסוי כך שאזרח אמריקאי (או בעל גרין קארד) אשר חי ופועל בישראל ישלם קודם כל את המס בישראל תוך זיכוי ממס בארה"ב, עבור החלק ששולם בישראל.

ישנם מקרים בהם ישלם האזרח האמריקאי מס לרשויות בארה"ב ללא קשר לתשלום המס בישראל.

להלן הנפוצים שבהם:

חבות מס לביטוח לאומי בארה"ב (SOCIAL SECURITY) על הכנסות בישראל ממשלח יד כעצמאי (עוסק פטור או מורשה). זאת כיון שתשלומים לביטוח לאומי אינן נכללים באמנה למניעת כפל מס. גובה המס הוא 15.3% על ההכנסה נטו ממשלח היד. היחיד המשלם מס זה צובר זיכוי במערכת הביטוח הלאומי האמריקאי ובבוא היום עשוי להיות זכאי להטבות כספיות עם הגיעו לגיל המתאים

הכנסה פאסיבית (כהגדרתה בחוק – ריביות דיבידינדים רווחי הון והכנסות משכ"ד) מעל 200,000 דולר בשנה תמוסה ע"י השלטונות האמריקאיים בהתאם לחוק חדש (יחסית) אשר הובא ע"י ממשל אובמה כדרך לממן את תוכנית הבריאות הממלכתית שם. גובה המס הוא 3.8% על כל סכום מעל 200,000 דולר.

הכנסות בישראל אשר היחיד אינו משלם עליהם מס עשויות להיות ממוסות בכל זאת על ידי הרשויות בארה"ב (למשל הכנסות משכ"ד פטור בישראל).

FBAR

אזרחים אמריקאים המחזיקים בחשבונות בנק וחשבונות פיננסיים זרים אחרים נדרשים לדווח על קיומם של חשבונות אלו בדו"ח FBAR

(FOREIN BANK ACCOUNT REPORTING) - טופס 114 של הרשות לאיסור הלבנת הון בארה"ב) בנוסף על הגשת טופס 1040 - דו"ח המס השנתי. ככל זאת בתנאי שהחשבון הכיל לפחות 10,000$ באיזו שהיא נקודת זמן במהלך שנת המס. חבות דיווח נוספת לעניין זה היא הצהרה בדבר חשבונות שמכילים 50,000$ לפחות על טופס 8938. טופס זה אינו מוגש לרשות לאיסור הלבנת הון אלא לרשות המסים בעצמה (IRS)

דיווח על אחזקה בתאגידים זרים או שימוש כנושא משרה בתאגיד זר.

אזרחי ארצות הברית נדרשים לדווח על אחזקה בתאגידים זרים ו/או שותפויות. בעל שליטה המחזיק מעל 10% בחברה זרה חייב בדיווח על אחזקותין על טופס 5471. הטופס רלוונטי גם לבעלי תפיקידים (כולל דירקטורים) בתאגידים שאינם אמריקאיים.


ויתור על אזרחות אמריקאית

ויתור על אזרחות אמריקאית משמעה כי חוקי המס האמריקאים אינם חלים עוד על המוותר על אזרחותו. עם זאת, ויתור על אזרחות דורש

"מס יציאה" - מיסוי של הרווח הנובע ממכירה רעיונית של כלל נכסיו של המוותר על האזרחות. כאשר מדובר על עולים חדשים ותושבים חוזרים, יש לקחת בחשבון את ההשלכות של מס היציאה יחד עם הטבות המס להם זכאים בישראל.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page