top of page

טפסים שימושיים - טופס הכרת לקוח

תמונת נוף ארצות הברית
תמונת נוף ארצות הברית

*מין / Gender

הצהרת הלקוח ממלא הטופס
 

בשליחת טופס זה אני מצהיר:

כי הפרטים לעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי.

אם יחול שינוי בנתונים אלה, אני מתחייב להודיע על כך בהקדם האפשרי.

אם יתברר שהמידע דלעיל הוא כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת באחריות על כך.
אני מסכים ומודע לכך כי העתק טופס זה יישמר אצל עורך הדין / רואה החשבון לתקופות הקבועות בסעיף 8 לצו.

לחץ לאישור ההצהרה.

יש למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית ולשלוח שוב

bottom of page